Privacy & cookies policy


In dit privacy statement staat beschreven hoe InSearch Recruitment B.V. (hierna: “InSearch”) omgaat met uw persoonsgegevens. Door InSearch worden persoonsgegevens verwerkt. InSearch vindt een zorgvuldige omgang met persoonsgegevens van groot belang. Persoonlijke gegevens worden door ons dan ook zorgvuldig verwerkt en beveiligd. Bij onze verwerking houden wij ons aan de eisen die de Wet Persoonsgegevens (en na 25 mei 2018 de AVG) stelt. InSearch is verantwoordelijk voor de gegevensverwerking. In deze privacyverklaring leggen wij uit welke persoonsgegevens wij verzamelen en gebruiken en met welk doel.

1. Gegeven die wij verwerken van website bezoekers

In het algemeen kunt u onze website bezoeken zonder persoonsgegevens aan ons te verstrekken. Wel verzamelen wij, net als veel andere websites, anonieme gegevens over het gebruik van deze website. Door analyse van de verzamelde gegevens kan de website worden verbeterd en kan de InSearch haar dienstverlening verder optimaliseren. De verzamelde gegevens worden niet voor een ander doel gebruikt of aan derden ter beschikking gesteld. Het gaat om de volgende gegevens: uw IP-adres, het adres van uw internetprovider, de browser die u gebruikt (zoals Internet Explorer of Firefox), het tijdstip en de duur van uw bezoek en welke pagina's u heeft bezocht.
InSearch.nl maakt gebruik van tijdelijke session cookies. Deze cookies worden alleen gebruikt ten behoeve van de loadbalancer en worden na afloop van het bezoek aan de website weer verwijderd. Cookies bevatten slechts een uniek nummer en geen persoonsgegevens. InSearch gebruikt IP-adressen en cookies niet om u persoonlijk te identificeren. Cookies kunnen niet worden gebruikt om u op websites van derden te identificeren. Als u bezwaar heeft tegen het gebruik van cookies, dan kunt u dit in uw browser instellen.

Onze website kan verwijzingen en/of hyperlinks naar één of meerdere websites van anderen bevatten. Dit privacy statement is niet van toepassing op deze websites en wij raden u aan het privacy beleid van de websites van deze anderen na te lezen zodat u op de hoogte bent hoe zij met uw privacy omgaan.

Door gebruik te maken van verschillende formulieren op de website van InSearch laat u bepaalde gegevens bij InSearch achter. Dat kunnen persoonsgegevens zijn, zoals uw naam en e-mailadres. Wij bewaren en gebruiken uitsluitend de persoonsgegevens die rechtstreeks door u worden opgegeven of waarvan bij opgave duidelijk is dat ze aan ons worden verstrekt om te verwerken. Wij kunnen dit alleen doen als er ondubbelzinnige toestemming van de betrokkene is gegeven. Daarom vragen wij om toestemming bij elk invulformulier. Als u een formulier invult, of ons een e-mail of brief stuurt, dan worden de gegevens die u ons toestuurt bewaard zolang naar de aard van het formulier of de inhoud van uw e-mail of brief nodig is voor de volledige beantwoording en afhandeling daarvan met een maximum van 3 jaar. De gegevens worden alleen binnen de EU verwerkt.

2. Welke persoonsgegevens verzamelen wij van u?

We verwerken de persoonsgegevens die noodzakelijk zijn voor onze dienstverlening, een deel van deze gegevens is verplicht om gebruik te kunnen maken van onze dienstverlening. Aanvullende gegevens kunnen wenselijk zijn om de dienstverlening beter te kunnen afstemmen op uw wensen en kwaliteiten of om te voldoen aan meer specifieke vragen of verplichtingen vanuit opdrachtgevers. U bent zelf verantwoordelijk voor juistheid en relevantie van de gegevens die u verstrekt.
Meer specifiek gaat het om - onder andere - de volgende (documenten met) persoonsgegevens:

Van kandidaten:
NAW gegevens, e-mail adres en andere contactgegevens;
geboortegegevens, leeftijd, geslacht;
curriculum vitae (CV), informatie over opleiding, trainingen en werkervaring;
andere gegevens die van belang (kunnen) zijn in het kader van de beoordeling van de geschiktheid van de kandidaat, bijvoorbeeld referenties en getuigschriften.

Van opdrachtgevers:
NAW gegevens, e-mail adres en andere contactgegevens;
functie;
facturatiegegevens.

Van (ex-) werknemers:
NAW gegevens, e-mail adres en andere contactgegevens;
geboortegegevens, leeftijd, geslacht;
curriculum vitae (CV), informatie over opleiding, trainingen en werkervaring;
nationaliteit, BSN-nummer, ID bewijs, werkvergunning;
overige gegevens die gerelateerd zijn aan de personeels-, salaris- en verzuimregistratie.

3. Bijzondere persoonsgegevens

Bijzondere persoonsgegevens zijn gevoelige gegevens. Bijvoorbeeld over gezondheid, strafrechtelijk verleden, etnische gegevens of gegevens betreffende ras of een BSN-nummer. InSearch verwerkt deze gegevens niet.
Wij verwerken alleen bijzondere persoonsgegevens als wij dat moeten op basis van de wet, met uw toestemming of als u ons dat vraagt. Vraagt u ons om bijzondere persoonsgegevens over u vast te leggen of maakt u deze gegevens zelf openbaar? Dan verwerken wij deze gegevens alleen als dit noodzakelijk is voor onze dienstverlening.

4. Waarom verzamelen wij uw persoonsgegevens?

Wij gebruiken uw gegevens voor verschillende doelen. Hierna kunt u zien welke doelen dat zijn. Wij gebruiken daarbij van u ontvangen gegevens, maar ook door onszelf verzamelde gegevens.

Als u interesse in ons toont, kandidaat of opdrachtgever wilt worden van InSearch, hebben wij van u persoonsgegevens nodig. Zo moeten wij bijvoorbeeld kunnen beoordelen of wij u als kandidaat of opdrachtgever kunnen accepteren en of wij u op de beste manier kunnen helpen;
Als dienstverlener vinden wij het belangrijk en is het noodzakelijk dat wij een goed overzicht hebben van onze relaties. Om dit overzicht te krijgen, verwerken wij persoonsgegevens. Wij gebruiken gegevens om een relatie met u aan te gaan en contact met u te onderhouden;
Om uw geschiktheid en beschikbaarheid als kandidaat te kunnen beoordelen in verband met bemiddeling naar vast of tijdelijk werk danwel een opdracht;
Om u als kandidaat aanbiedingen te kunnen doen en/of informatie te kunnen verstrekken over de dienstverlening en overige activiteiten en deze beter te kunnen afstemmen op uw wensen en kwaliteiten;
Om u te benaderen voor commerciële aanbiedingen, nieuwsbrieven en promotie-acties die voor u interessant kunnen zijn, uitsluitend indien u zich daarvoor heeft aangemeld (opt-in);
Voor het bevorderen van uw persoonlijke ontwikkeling en inzetbaarheid, waaronder training, opleiding en testen;
Om een werknemers- of personeels-/bemiddelingsrelatie met u aan te gaan en te onderhouden en hiervoor de relevante administratie uit te voeren;
Om een opdracht te kunnen vastleggen in een overeenkomst met u als opdrachtgever en de overeenkomst te onderhouden en na te komen;
Als we een werknemers- of personeels-/bemiddelingsrelatie met u zijn aangegaan, voor naleving van wet- en regelgeving, waaronder maar niet beperkt tot identificatie, arbeidswetgeving, fiscale- en sociale zekerheidswetgeving, bestrijding van fraude en nationale en internationale sanctiewetgeving;
Voor de ontwikkeling en verbetering van onze dienstverlening;
Voor onze bedrijfsvoering;
Wij verzamelen niet meer persoonsgegevens dan noodzakelijk in het kader van de bovengenoemde doeleinden. Als wij de gegevens niet bewaren voor die doeleinden kunnen wij de gegevens toch nog bewaren voor archiefdoeleinden. Dat wil zeggen dat zij alleen nog maar bij juridische procedures of voor historische, statistische of wetenschappelijke doeleinden worden gebruikt.

5. Verstrekking aan derden

Uw gegevens worden door InSearch verwerkt. InSearch kan uw persoonsgegevens doorgeven aan haar opdrachtgevers, leveranciers (bijv. assessment organisaties), overheidsinstanties en andere zakelijke relaties. En in alle overige gevallen waarin wij hiertoe kunnen worden verplicht, bijvoorbeeld door een gerechtelijk bevel of een gerechtelijk vonnis.
De verstrekking van uw persoonsgegevens geschiedt met uw toestemming en op basis van een gerechtvaardigd belang, wettelijke verplichting en/of ter uitvoering van de overeenkomst in overeenstemming met de doelen zoals genoemd bij “Waarom verzamelen wij uw persoonsgegevens?”.
Uw persoonsgegevens kunnen worden doorgegeven buiten Nederland. InSearch heeft de nodige maatregelen genomen om te verzekeren dat de doorgegeven persoonsgegevens adequaat worden beschermd.

6. Beveiliging

Wij nemen beveiligingsmaatregelen om misbruik van en ongeautoriseerde toegang tot persoonsgegevens voor zover mogelijk te voorkomen. InSearch draagt, tezamen met sub verwerkers, zorg voor een passende organisatorische en technische beveiliging van haar bestanden waarin uw persoonsgegevens worden opgeslagen. Op deze wijze stellen wij zeker dat deze gegevens alleen toegankelijk zijn voor personen die daar uit hoofde van hun functie toe bevoegd zijn en dat de gegevens alleen worden gebruikt voor de doeleinden waarvoor ze zijn verkregen.

7. Wijzigingen

InSearch behoudt zich het recht voor deze Privacy Policy aan te passen. Deze aanpassingen zullen op deze website bekend worden gemaakt. Indien u na de aanpassing gebruik blijft maken van de website zal de aangepaste Privacy Policy op dit gebruik van toepassing zijn.

8. Vragen en updates

Indien u vragen of suggesties heeft ten aanzien van de privacy of indien u de aan ons verstrekte persoonsgegevens wenst aan te passen, kunt u contact met ons opnemen door een e-mail te sturen naar info@insearch.nl.